شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

مجموعه تک آهنگ

دسته بندی

Singles Collection, April 2021 – Week 3

تک آهنگ
780 بازدید 17 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, April 2021 – Week 3

Singles Collection, April 2020 - Week 1

!  Release Date : April 16, 2021

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 24 Bit StereoFLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 490

!  Duration : 1 day, 04:02:09

!  Size : 11.66 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, April 2021 – Week 1

تک آهنگ
520 بازدید 3 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, April 2021 – Week 1

Singles Collection, April 2020 - Week 1

!  Release Date : April 2, 2021

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 24 Bit StereoFLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 478

!  Duration : 1 day, 03:55:22

!  Size : 11.34 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, March 2021 – Week 3

تک آهنگ
662 بازدید 20 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, March 2021 – Week 3

!  Release Date : March 19, 2021

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 496

!  Duration : 1 day, 04:28:36

!  Size : 12.09 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, February 2020 – Week 3

تک آهنگ
723 بازدید 21 فوریه 2021 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, February 2020 – Week 3

!  Release Date : February 19, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 482

!  Duration : 1 day, 03:31:09

!  Size : 9.98 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, February 2020 – Week 1

تک آهنگ
646 بازدید 6 فوریه 2021 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, February 2020 – Week 1

!  Release Date : February 5, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 407

!  Duration : 23:03:07

!  Size : 8.55 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Single Collection, January 2021 – Week 4

تک آهنگ
642 بازدید 22 ژانویه 2021 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Single Collection, January 2021 – Week 4

!  Release Date : January 22, 2021

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 340

!  Duration : 19:16:03

!  Size : 7.05 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, January 2021 – Week 3

تک آهنگ
998 بازدید 17 ژانویه 2021 AryaB ۱ دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, January 2021 – Week 3

!  Release Date : January 15, 2021

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 324

!  Duration : 18:37:26

!  Size : 6.91 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, December 2020 – Week 4

تک آهنگ
431 بازدید 3 ژانویه 2021 AryaB ۱ دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, December 2020 – Week 4

!  Release Date : December 31, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 120

!  Duration : 06:52:16

!  Size : 2.51 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, December 2020 – Week 3

تک آهنگ
486 بازدید 19 دسامبر 2020 AryaB ۲ دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, December 2020 – Week 3

!  Release Date : December 18, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 325

!  Duration : 17:40:46

!  Size : 6.47 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, December 2020 – Week 2

تک آهنگ
654 بازدید 13 دسامبر 2020 AryaB ۱ دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, December 2020 – Week 2

!  Release Date : December 11, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 356

!  Duration : 20:05:51

!  Size : 7.32 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, November 2020 – Week 3

تک آهنگ
560 بازدید 22 نوامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, November 2020 – Week 3

Singles Collection, November 2020 – Week 3

!  Release Date : November 20, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 378

!  Duration : 20:39:18

!  Size : 7.54 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Singles Collection, November 2020 – Week 2

تک آهنگ
598 بازدید 14 نوامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, November 2020 – Week 2

Singles Collection, November 2020 - Week 2

!  Release Date : November 13, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 385

!  Duration : 21:18:54

!  Size : 7.83 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

Single Collection, September 2020 – Week 2

تک آهنگ
800 بازدید 15 سپتامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Single Collection, September 2020 – Week 2

Single Collection, September 2020 - Week 2

!  Release Date : September 11, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 397

!  Duration : 22:38:47

!  Size : 8.30 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

 Singles Collection, August 2020 – Week 5 (MP3)

تک آهنگ
628 بازدید 30 آگوست 2020 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

 Singles Collection, August 2020 – Week 5 (MP3)

Singles Collection, August 2020 - Week 5

!  Release Date : August 28, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : Mp3 320 Kbps

!  Track(s) : 324

!  Duration : 18:21:58

!  Size : 2.57 GB

!  Status : Free Download / All in One

ادامه نوشته

Singles Collection, August 2020 – Week 5

تک آهنگ
674 بازدید 30 آگوست 2020 AryaB بدون دیدگاه مجموعه تک آهنگ

Singles Collection, August 2020 – Week 5

Singles Collection, August 2020 - Week 5

!  Release Date : August 28, 2020

!  Artist(s) : Various Artists

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Track(s) : 324

!  Duration : 18:21:08

!  Size : 6.79 GB

!  Status : Free Download

ادامه نوشته